CORONA FAQ

Op 12 maart 2020 werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het  kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Wij volgen het advies van de overheid op en passen deze maatregelen ook binnen SYNTRA Midden-Vlaanderen Groep toe.

Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven vanaf 4 mei voorzien. Ook voor het onderwijs werd de strategie ondertussen verder verduidelijkt. Ondanks dat onze lessen op de campus terug van start kunnen gaan, blijft corona een grote impact hebben op onze opleidingen en de manier waarop wij lesgeven. Wij doen al wat mogelijk is om iedereen de kans te geven de voorgeschreven competenties uit de opleiding te verwerven en het lopende cursusjaar vlot af te werken. Op die manier is het cursusjaar 2019-2020 voor niemand een verloren jaar. 

 Onze maatregelen zijn conform de vereisten van onderwijs, en op basis hiervan hebben wij een preventie-draaiboek uitgewerkt. De belangrijkste maatregelen vind je op deze pagina. Ben je benieuwd naar ons volledig draaiboek, dan kun je dat hier raadplegen. 

Op deze pagina kun je de meest gestelde vragen en antwoorden rond corona lezen. Ondertussen blijven wij deze pagina ook regelmatig updaten, zodat jullie steeds de meest recente informatie hebben.

*Laatste update 25 mei 2020*


Wat betekent dit voor onze lessen? 

Vanaf maandag 18 mei 2020 zullen er terug lessen op de campus doorgaan. Echter, om de overheidsmaatregelen inzake hygiëne en social distancing te kunnen garanderen, zetten we ook nog volop in op digitaal leren. We streven naar een goede mix tussen online en offline lessen, zodat onze opleidingen maximaal kunnen hervat worden. 

Ter voorbereiding van de officiële heropstart, zullen in de week van 11 mei 2020 een beperkt aantal praktijkvakken terug op de campus doorgaan. Zo kunnen we de situatie evalueren voor een kleine groep, en bijsturen indien nodig. Uiteraard houden wij ook voor deze lessen de veiligheid van elke cursist hoog. 

Voor Leertijd en duaal leren

Tot 15 mei blijven we inzetten op online lessen. Deze online lessen worden georganiseerd op de normale lesdag. Je werkgever moet jou uiteraard de ruimte geven om deel te nemen aan deze lessen. Concreet wil dit zeggen dat deze online les de klassikale lesdag zal vervangen en je op die dag niet moet gaan werken. Binnenkort volgt er meer informatie over de heropstart van de klassikale lessen. 

 

Hoe word ik op de hoogte gebracht van mijn toekomstige lessen? 

Wij sturen jou tijdig een bericht wat dit betekent voor jouw les(sen) met alle praktische informatie (o.a. datum en uur van jouw lessen, of deze online of op de campus doorgaan, leslokaal, …). We geven ook extra informatie over welke preventiemaatregelen we hanteren op de campus. 
 

Kunnen alle lessen dit jaar nog ingehaald worden? En zal ik de noodzakelijke kennis & praktijk wel hebben opgedaan? 

 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat onze lessen voor enkele maanden zijn geschorst en/of geannuleerd. Gelukkig heeft 55% van jullie, onze cursisten, in de tussentijd aan digitale lessen kunnen deelnemen. Deze digitale lessen (=afstandslessen) tellen mee als volwaardige alternatieve lessen en zullen niet opnieuw worden georganiseerd. 
 
Helaas wil dat nog steeds zeggen dat er toch heel wat lessen in te halen zijn. Dit kunnen we onmogelijk allemaal nog dit cursusjaar opvangen. Van overheidswege hebben de SYNTRA daarom toelating gekregen een heel beperkt deel van de geschorste lessen te laten vallen*. Minstens 75% van de lessen wordt sowieso ingehaald, wat trouwens ook nodig is voor het behalen van de kerndoelstellingen van de opleiding en eindproef. 
 
Daarnaast hebben de preventiemaatregelen rond social distancing en hygiëne ook grote impact, waardoor er slechts een beperkt aantal lessen tegelijkertijd op de campussen kunnen doorgaan. Daarom dat we, naast een gefaseerde heropstart van lessen op de campus, ook na 18 mei 2020 blijven inzetten op digitale lessen. Zo kunnen we onze opleidingen maximaal hervatten. Ons doel blijft ook nu om jou dit cursusjaar de juiste competenties bij te brengen voor jouw opleiding.
 
Bij het her-inplannen van de geschorste lessen zullen we voorrang geven aan de laatstejaars, en aan lessen die niet digitaal kunnen opgevangen worden. Indien er in de andere jaren toch enige (praktijk)achterstand is opgelopen wegens de corona-maatregelen, voorzien we dit het volgend cursusjaar op te vangen via aanvullende praktijklessen. 
 
*Voor Leertijd en duaal leren volgen we de richtlijnen van onderwijs (pedagogisch draaiboek).  
 

Gaat het cursusjaar langer duren? En zullen er op extra dagen lesmomenten ingepland worden? 

We streven ernaar onze inhaallessen in de maand juni te kunnen afronden*. Daarbij proberen we ons zoveel mogelijk te beperken tot de ‘vaste’ lesdag(en), maar het kan zijn dat we enkele extra lesdagen moeten inplannen om het programma-aanbod maximaal aan te kunnen bieden. Concreet kan dit zich vertalen in 1 à 2 extra lesdagen / lesavonden in de week, eventueel op zaterdag voor- of namiddag. Dit zal in sterke mate afhangen van de verdere versoepeling van de maatregelen en/of welke lessen verder digitaal kunnen georganiseerd worden. Voor een beperkt aantal opleidingen lopen de lessen nog door tot de eerste week van juli, terwijl er enkele opleidingen zijn waar de lessen afgewerkt worden vanaf midden augustus. Onze campusmedewerkers zullen jou tijdig contacteren waar & wanneer de lessen voor jouw opleiding zullen doorgaan.
 
Theoretische examens kunnen tot eind juni ingepland worden, al kan dit voor sommige opleidingen (vb waar de meeste lessen digitaal zijn opgevangen) al vroeger zijn. Praktijkproeven en eindproeven (met externe jurering) worden naar alle waarschijnlijkheid in september 2020 ingericht. Natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen mogelijk. 
 
*Voor Leertijd en duaal leren houden we ons aan de richtlijnen van onderwijs (pedagogisch draaiboek). Meer info op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
 

Mijn lessen gaan door op de campus. Wat als ik niet aanwezig kan zijn? 

18 mei 2020 zien we als de officiële heropstart van onze campussen, vanaf dan geldt overmacht wegens corona niet meer en zijn de normale regels omtrent aanwezigheid terug van toepassing (verplicht om 2/3de van de lessen  per module bij te wonen om ingeschreven te blijven en deel te mogen nemen aan de examens).
 
Gaat de les op een specifieke dag door en lukt het jou echt niet om hiervoor vrij te maken? Helaas kunnen we de lessen niet meer dan éénmaal herplannen, en ook de regels rondom aanwezigheid blijven van toepassing. Wat we in deze situatie wel kunnen toepassen, is enige flexibiliteit in de klasgroepen*: 
  • Wanneer een grote klasgroep in twee of meer subgroepen wordt ingedeeld of als er meerdere klasgroepen zijn voor deze opleiding, kun je van groep switchen waardoor de les op een andere dag valt.  
  • Dit geldt ook als je dezelfde lessen op een andere campus kunt volgen. 
* Dit is enkel toegelaten in de situatie dat de lessen op een veilige manier kunnen verlopen. Indien we niet de nodige preventiemaatregelen kunnen nemen, laten we dit niet toe. 
 

Mijn lessen worden vervangen door online lessen (afstandsleren). Wat betekent dit concreet voor mij? 

Indien er online lessen (=afstandslessen) georganiseerd worden voor jouw vakken, word je door ons verwittigd via e-mail. Deze lessen dienen als volwaardige vervanging voor de lessen die niet langer op de campus kunnen doorgaan en waarvan de leerstof ook digitaal kan onderwezen worden. Aanwezigheid is dus ook verplicht en wordt bijgehouden.
 

Waarom worden sommige lessen in afstandsonderwijs gegeven en anderen niet?

Per vak bekijken de docent en SYNTRA wat het doel is van elke les en welke kennis & technieken je hierna moet beheersen. Op basis daarvan wordt bekeken welke lessen digitaal kunnen doorgaan en hoe die moeten ingevuld worden om de juiste competenties bij te brengen.  Voor de lessen waarvoor dit niet mogelijk is of waar de docent onvoldoende kan garanderen dat cursisten de juiste vaardigheden leren, bekijken we hoe we deze lessen maximaal offline kunnen herinplannen (met oog op de preventiemaatregelen). 

 

Wat betekenen de online lessen voor mijn diploma? 

De online lessen zijn een volwaardig alternatief voor de lessen op de campus. Wanneer iemand slaagt op de examens, wordt een getuigschrift/diploma uitgereikt.
 

Welke preventiemaatregelen hanteert SYNTRA Midden-Vlaanderen tijdens de lessen op de campus?

Onze maatregelen zijn conform de vereisten van onderwijs. De 5 belangrijkste maatregelen kun je raadplegen op deze pagina
 

Wat betekent de exitstrategie dit voor mijn stage?

De niet-verplichte (onbezoldigde) stages krijgen op dit moment geen prioriteit en blijven dus opgeschort.  Zo kunnen we inzetten op inhaallessen in de optiek dat jullie je opleiding kunnen afronden. 
Voor de verplichte (onbezoldigde) stages van je ondernemerschapstraject is het toegelaten om vanaf 18 mei de stages te hervatten, zoals voorzien in de heropstart van de economie.  Dit betekent dat de stage slechts kan heropstarten als jouw stagebedrijf haar activiteiten ook mag hervatten én wanneer het stagebedrijf het opportuun en mogelijk vindt om de stage opnieuw aan te vatten.
Elk stagebedrijf dient bovendien de richtlijnen en beschermingsmaatregelen zoals voorzien in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (en indien beschikbaar de sectorale vertaalslag hiervan) toe te passen. De generieke gids en sectorgidsen zijn terug te vinden via deze link.  Met andere woorden, de stageplaats moet kunnen voorzien in een veilige werkomgeving waarbij de richtlijnen van de overheid naar aanleiding van Corona gerespecteerd worden.
 
Daarnaast willen wij jou ook informeren over het volgende:
  • De maanden juni, juli, augustus en september zullen toegevoegd worden aan het lopende cursusjaar, zodat je in deze periode je stage kan voortzetten .
  • De stagebegeleider kan en mag vanaf 18 mei stagebezoeken doen.
 We zullen de komende weken onderzoeken welke (stage)contractwijzigingen eventueel noodzakelijk zijn en je hierover op de hoogte stellen.
 

Tijdelijke werkloosheid en leervergoeding  

Ondernemingen die hun werkzaamheden (nog) niet kunnen hervatten houden voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) nog steeds tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De onderneming is geen leervergoeding verschuldigd.
Ondernemingen die hun werkzaamheden slechts gedeeltelijk kunnen hervatten of die de leerling door de omstandigheden slechts gedeeltelijk op de werkvloer kunnen opleiden, houden voor de resterende werkdagen tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan.
De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend. Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA. 
 

Wat betekent dit voor het werkplekleren (Leertijd en duaal leren)

Als gevolg van de gefaseerde opstart van bedrijven beslist de Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in de Leertijd en Duaal leren aan te passen vanaf maandag 4 mei. Vanaf 18 mei echter kunnen de lessen, onder strikte voorwaarden, weer plaatsvinden op onze campussen. Om een faire evaluatie te garanderen en een maximale leerwinst voor onze leerlingen te kunnen boeken, vergt dit echter een aanpassing van het centrumreglement. Op deze link vind je alle informatie over hoe het vervolg van het schooljaar er zal uitzien en welke wijzigingen dit met zich mee brengt. Deze wijzigingen komen bovenop de richtlijnen om terug veilig les te volgen op de campus.
 

Voorwaarden voor hervatting

Van zodra jouw werkplek haar activiteiten terug kan hervatten (of wanneer deze niet gestopt zijn)* én wanneer de werkplek het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag je opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat:
  • je werkplek de richtlijnen en beschermingsmaatregelen zoals voorzien in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (en indien beschikbaar de sectorale vertaalslag hiervan) toepast. De generieke gids en sectorgidsen zijn terug te vinden via deze link
  • er zorgvuldig overleg is geweest tussen je werkplek en opleidingsverstrekker, zodat kwaliteitsvolle begeleiding en een veilige werkomgeving voorzien kunnen worden.
Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag je de werkcomponent niet hervatten.
* Uitzondering: de werkcomponent mag in ondernemingen uit de horecasector (PC 302) nog niet hervat worden als de kernactiviteit van de onderneming niet hervat wordt (vb. als de onderneming afhaalgerechten aanbiedt i.p.v. restaurant).
 

Volledige of gedeeltelijke hervatting

De werkcomponent kan volledig of gedeeltelijk hervat worden. Indien nodig kunnen we samen, in onderling overleg tussen je werkplek, je competentiecoach en jezelf, een nieuw uurrooster opstellen en/of nieuwe afspraken maken m.b.t. het opleidingsplan.
Bijkomende informatie over de verschillende mogelijke scenario's en de impact op leervergoeding, tijdelijke werkloosheid, e.d. verschijnt zo snel mogelijk.
 

Prioriteit geven aan de online lessen

Tot 15 mei blijven we inzetten op online lessen. Deze online lessen worden georganiseerd op de normale lesdag. Je werkgever moet jou uiteraard de ruimte geven om deel te nemen aan deze lessen. Concreet wil dit zeggen dat deze online les de klassikale lesdag zal vervangen en je op die dag niet moet gaan werken. Binnenkort volgt er meer informatie over de heropstart van de klassikale lessen. 
 

Tijdelijke werkloosheid en leervergoeding  

Ondernemingen die hun werkzaamheden (nog) niet kunnen hervatten houden voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) nog steeds tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De onderneming is geen leervergoeding verschuldigd.
 
Ondernemingen die hun werkzaamheden slechts gedeeltelijk kunnen hervatten of die de leerling door de omstandigheden slechts gedeeltelijk op de werkvloer kunnen opleiden, houden voor de resterende werkdagen tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan.
De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend. Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA
 

Wat betekent dit voor de examens en eindproef? 

Ook hier proberen we, in de mate van mogelijk, theoretische examens zoveel mogelijk online te organiseren. Voor examens die leiden tot een (externe) certificering toetsen we dit eerst af met een bevoegde instantie. We verwachten de theoretische examens af te ronden tegen eind juni, al kan dit voor sommige opleidingen (vb waar de meeste lessen digitaal zijn opgevangen) al vroeger zijn. 
 
Praktijkproeven en eindproeven (met externe jurering) kunnen niet online doorgaan en worden naar alle waarschijnlijkheid in september 2020 ingericht. Natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen mogelijk. 
 
Voor Leertijd en duaal leren volgen we de richtlijnen vanuit onderwijs en zetten we maximaal in op het verwerven van kennis en vaardigheden. (Eind-)Praktijkproeven kunnen zo ingezet worden als lesmomenten i.p.v. “examenmomenten”. Het principe van permanente evaluatie kan zo doorgetrokken worden. 
 
Wij zullen jou nog persoonlijk contacteren wat dit betekent voor jouw opleiding. 

Kan ik nog dit cursusjaar mijn diploma behalen?

Het cursusjaar 2019-2020 loopt tot 30/09/2020. Omwille van de corona onderbreking kunnen de opleidingen (lesmomenten, examens en eindproeven) dit jaar uitzonderlijk ingepland worden tot en met 10/07/2020 en vanaf 17/08/2020 tot en met 30/09/2020, zodat je dit jaar nog jouw diploma kunt behalen en dit voor niemand een verloren jaar is. 

Wat als ik niet slaag voor mijn examen?  

In dat geval gelden de normale regels en verwijzen we naar het gangbare examenreglement. Het examen kan ingehaald worden in een tweede zittijd. 
 

Wat gebeurt er met de evenementen en andere activiteiten?

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, blijven voorlopig afgelast of uitgesteld. Onze infodag is verzet naar 27 juni 2020 en zal digitaal doorgaan. Een tweede infodag staat gepland op 2 september 2020. In dit geval is het nog even afwachten op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad of we deze infodag al dan niet op de campus kunnen organiseren. 
 
Alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding blijven tot nader orde ook nog stopgezet. Afhankelijk van de nieuwe maatregelen door de nationale veiligheidsraad kan dit standpunt veranderen.
 

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 9:00 tot 17:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 078 157 158.
 
Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedIn-pagina of op deze pagina. 
 
Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be 
 

Ben je ondernemer en zit je ook met tal van vragen over de gevolgen voor je bedrijf?

Wij verwijzen in dit geval graag door naar enkele van onze partners, die hierover alle maatregelen en vragen hebben gebundeld: 
 
 
 
Dit bericht gaat over: Updates rond maatregelen tegen coronavirus
Dit bericht werd aangemaakt op 1 april 2020.

Met de steun van