Een moderne organisatie of onderneming kan niet meer zonder een degelijk gestructureerde personeelsdienst. Hierin bekleedt de adviseur payroll & sociale wetgeving een sleutelfunctie. Hij/zij is niet alleen hét aanspreekpunt voor de werkgever, maar hij/zij wordt steeds meer een adviseur voor de werknemers. Zijn/haar werkterrein is veel ruimer dan de zuivere loonsadministratie, zijn/haar dagdagelijkse activiteiten hebben ook raakvlakken met het human resource management en het financieel-economische raamwerk van de organisatie.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bijgevolg bestemd voor iedereen die in de sector wenst te werken, als werknemer of zelfstandige, alsook personeel voor een personeelsadministratie, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds, ziekenfonds, pensioenfonds, adviesbureau, interimbureau, etc.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2021lessenroosterSint-Niklaas495 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

EERSTE JAAR

Arbeidsrecht (100 uur)

 • Individueel arbeidsrecht met pré-contractuele fase
 • Sluiten van de arbeidsovereenkomst, de uitvoering en het einde
 • Het collectief arbeidsrecht met o.m.:
  • Arbeidsreglement
  • Sociale overlegstructuren
  • CAO 's
  • Paritaire comités
  • Ondernemingsraden
  • Syndicale afvaardigingen

Welzijnswetgeving (24 uur)

 • Welzijnswetgeving met de wet op het welzijn
 • Reglementering ARAB, CODEX, AREI en VLAREM
 • Interne en externe dienst
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten met het toepassingsgebied:
  • Verzekeringsplicht werkgever
  • Schaderegeling
  • Indexaties
  • ...

RSZ-Wetgeving (36 uur)

 • Algemene beginselen
 • Toepassingsgebieden:
  • Administratieve inrichting van de rijksdienst
  • Kruispuntbank
  • Berekening bijdragen
  • Betaling bijdragen

Jaarlijkse vakantie (24 uur)

 • Algemene bepalingen
 • De financiering van de jaarlijkse vakantie
 • De duur van de jaarlijkse vakantie
 • Het vakantiegeld

Ziekte en invaliditeit (28 uur)

 • Ledenbeheer: Wie komt in aanmerking voor terugbetaling
 • Gezondheidszorg: De terugbetaling
 • De ziekte-uitkeringen
 • Sociale bijstand

Personeelsbeleid (24 uur)

 • Professionele omgang met mensen:
  • HRM
  • Taakgebieden behorend tot de personeelsfunctie
 • Samenwerking, overleg en arbeidsvoorwaarden:
  • Motivatie en arbeidsbeleving
  • Conflicthantering

Verzekeringen (20 uur)

 • Verzekeringsrecht met een overzicht van de polissen
 • De verzekering in functie van het bedrijf met o.m. arbeidsongevallen
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Bedrijfsverzekeringen en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • De verzekering in functie van de werknemer
 • De uitzonderlijke verzekeringen

TWEEDE JAAR

Sociaal proces- en handhavingsrecht (28 uur)

 • Definitie handhavingsrecht
 • Sociaal strafrecht
 • Straffen
 • Het misdrijf
 • De inspectiediensten
 • De strafrechtpleging
 • Administratieve geldboetes

Loon en administratie (36 uur)

 • Het loon
 • De loonlijn
 • Alternatieve loonvormen
 • Inhoudingen op het loon
 • Loonbeslag
 • Loonoverdracht
 • Loonberekening

Personeelsadministratie (24 uur)

 • Basisbegrippen arbeidsovereenkomst
 • Formaliteiten
 • De administratie bij:
  • Schorsing
  • Deeltijdse tewerkstelling
  • Jaarlijkse vakantie
  • Eindeloopbaanproblematiek
 • Overzicht van de sociale documenten

Pensioenen (32 uur)

 • Werknemerspensioen
 • Administratieve organisatie
 • Pensioenberekening
 • Pensioenen van zelfstandigen
 • Generatiepact

Groeipakket (16 uur)

 • De kinderbijslagregeling
 • Kinderbijslagfondsen
 • Basisbegrippen
 • Basisdocumenten

Werkloosheid (52 uur)

 • Administratieve organisatie van de werkloosheidsverzekering
 • Het recht op werkloosheidsuitkeringen
 • Items uit de werkloosheidsverzekeringswetgeving
 • Het brugpensioen
 • De deeltijdse arbeid
 • Loopbaanonderbreking

Sociaal statuut zelfstandige (24 uur)

 • Vestigingsreglementering en werking van de ondernemingsloketten:
  • Sociaal statuut binnen de sociale zekerheid
  • Bijdrageplicht
  • Rechten in het sociaal statuut zelfstandigen

Europese en internationale tewerkstelling (16 uur)

 • Detacheringswet
 • Split salary
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Tewerkstelling van EU en niet EU-burgers

Boekhouding, fiscaliteit en budgettering (24 uur)

 • Boekhouding als beleidsinstrument
 • Analyse en interpretatie van balansgegevens
 • Begrippen zoals break even, ratio's

Eindwerkbegeleiding (8 uur)

Eindproef

Aanvullende info

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

 

Relevante opleidingen 

Deze opleiding benadert de thema's die aangegeven staan in het programma.
Het programma van de opleidingen 'HR-officer' en Sociaal Recht kun je hier vinden:
- NXT-PRO: HR-officer
- NXT-PRO: Sociaal Recht

Toelatingsvoorwaarden

 • Ofwel in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs én tewerkgesteld zijn in de loonadministratie of personeelsdienst van een KMO.
 • Ofwel in het bezit zijn van  een diploma hoger onderwijs, maar met duidelijke professionele bedoelingen.

Ook personen met diploma maatschappelijk assistent (al of niet werkzoekend) worden toegelaten. Personen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen voorlopig worden ingeschreven: zij dienen een gemotiveerde brief te richten aan de toelatingscommissie, die beslist over het al dan niet toelaten tot de opleiding.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een officieel getuigschrift "Adviseur payroll & sociale wetgeving", erkend door de Vlaamse Overheid.

Met de steun van