De cursus ‘Boekhouder’ is een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding die alle aspecten behandelt die een boekhouder vandaag moet beheersen om het beroep uit te oefenen conform de wetgeving en de voorschriften van de beroepsvereniging. De basis van deze opleiding wordt gevormd door de 3 vakken boekhouden :algemeen boekhouden, vennootschapsboekhouden en analytisch boekhouden.
 
 
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd ofwel voor personen die  de intentie hebben om zich als zelfstandig boekhouder te vestigen  ( na een specifieke proceduren via het BIBF ) , ofwel voor personen die in een KMO of op een boekhoudkantoor dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding van ondernemingen.
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2021lessenroosterGent499 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
De opleiding duurt 3 cursusjaren à rato van 64 sessies per jaar en 2 sessies per week.

 
Eerste jaar 

Algemeen boekhouden  128u
Grondbeginselen, boekhoudwetgeving en waarderingsregels , boekhouding van de courante commerciële verrichtingen  , de btw - aangifte , de proef- en saldibalans , inventarisverrichtingen .
BTW  40u
Belastbare handelingen , leveringen van goederen en diensten , maatstaf van heffing  , het intracommunautair verkeer , tarieven , aftrek van de voorbelasting , de verplichtingen van de BTW-belastingplichtige , praktijkvoorbeelden .
Sociale wetgeving  24u
Sociaal statuut van de zelfstandigen , de sociale zekerheid voor werknemers , verplichte aansluitingen als werkgever bij diverse instellingen , verplichte documenten  , kostprijsberekening van een werknemer .
Personenbelasting  32u
Algemene begrippen , de indeling van de inkomsten naar aard en belastbaar tijdperk, de voorheffingen , het aangifteformulier , praktijkvoorbeelden .
Burgerlijk recht  16u
Algemene beginselen , definitie, bronnen, structuur , de personen , verbintenissen- en contractrecht  , huur en handelshuur , koop en verkoop , lastgeving ,aansprakelijkheid en wanprestatie .
Handels- en vennootschapsrecht  16u
Begrippen ‘handelaar’ en ‘daden van koophandel’ , de handelszaak , bewijsvoering in handelszaken , cheque en wissel , de tussenpersonen in het handelsrecht , de rechtbank van koophandel.


Tweede jaar
 
Boekhouden & vennootschapsboekhouden  104u
Bespreking van de balansrubrieken en rekeningen, met koppeling aan de resultatenrekening , bespreking van de jaarrekening ( balans, resultatenrekening en toelichting )
Financieel beleid  44u
Kostencalculatie , bedrijfsfinanciering ( analyse van het rekeningstelsel, eigen en vreemd vermogen van de onderneming, financieringsaanvraag bij een financiële instelling, expansiesteun ) De onderdelen van het ondernemingsplan , commercieel en juridisch luik ,investeringsluik en financieringsluik , het opmaken van een financieel plan .
BTW  36u
De B.T.W.- aangifte en haar functie, praktijkgevallen, opstellen B.T.W.-aangifte , specifieke gevallen  , taxatie en verweer in geval van betwisting . 
Personenbelasting  24u
Het aangifteformulier ( vakken 12 t.e.m.15) , de aangifte met cijfervoorbeeld , het meerwaardenstelsel ,, procedure ( aangifte, aanslag, bezwaarschriften ) , contacten met de fiscus .
Vennootschapsbelasting 24u
Situering van de vennootschapsbelasting en de typische procedure .
Handels- en vennootschapsrecht  24u
Begrippen ‘vennootschap’ en ‘rechtspersoon’ , bijzonderste vennootschapsvormen , aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders , begrippen  omzetting, fusie en splitsing , ontbinding en vereffening , gevolgen van de verbintenissen , aansprakelijkheid en wanprestatie , nuttige verzekeringen.

Derde jaar 
 
Analytisch boekhouden  60u
Principes van de analytische boekhouding  , studie van de kostprijsfactoren: grondstoffen ( voorraadbeheer ) , methoden van kostprijsberekening ( full costing, direct costing, standard costing ) , technieken van voor- en nacalculatie . Kostenbudgetten
Gevalstudie boekhouden & ven. boekhouden  80u
Oefeningen , gevalstudies met verrichtingen samenhangend met elke rubriek van de balans en de resultatenrekening , resultaatverwerking en boekhoudverwerking van belastingen . Procedures Boekhouden met behulp van computerprogramma
Vennootschapsbelasting  60u
Situering van de vennootschapsbelasting en de typische procedure , de verschillende inkomsten in de vennootschap, boeking van de inkomsten en kosten , de drie winstbestanddelen  , de techniek van de zes bewerkingen , berekening van de vennootschapsbelasting 
Registratie & successie  20u
Registratie , successie , voorbeelden aangifte van nalatenschap
Financiële doorlichting v/d jaarrekening  24u
Verschillende analysetechnieken , de jaarrekening , cashflow en financiële stromen , ratioanalyse .
Beroepsorganisatie & deonthologie  4u
Boekhouders en fiscalisten (wet van 22 april 1999) , deontologie en beroepsaansprakelijkheid .
Actualia  8u
Behandeling van recente fiscale items

 
Eindwerk : Op het einde van de opleiding volgt nog een eindwerk waarin alle aspecten van het boekhouden aan bod komen.
In het kader van dit eindwerk is het absoluut aan te raden om met een laptop te werken als student. Iedere student krijgt gedurende het laatste jaar van de driejarige opleiding een licentie voor de duur van het cursusjaar van een boekhoudprogramma.
 
 
 
 
 
 
Aanvullende info
Hoewel er geen vestigingswet is, mag niemand als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van boekhouder uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder’, of van ‘stagiair boekhouder’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op het tableau van stagiairs.
Deze tableaus worden bijgehouden door het B.I.B.F ( Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ).
Om erkend te worden als zelfstandig boekhouder moet de betrokkene houder zijn van het diploma  ondernemersopleiding boekhouder  .
Om de titel ‘erkend boekhouder’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, maar men dient ook een aanvullende  praktijkstage van 200 dagen te doorlopen ( o.l.v.  een stagemeester ) , en dit binnen een periode van tenminste 12 en hoogstens 36 maanden.
De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het B.I.B.F.

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn en voldaan hebben aan de leerplicht
In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs .
Wie  over geen diploma hoger secundair onderwijs beschikt , wordt ook toegelaten mits het voorleggen van een schriftelijke motivatie én het slagen in een toelatingsproef , waarvoor geen voorkennis is vereist. Deze test gaat alleen na , of de kandidaat beschikt over de nodige maturiteit en algemene basisvaardigheden. 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Bij het slagen voor de eindexamens en het eindwerk bekomt men het officieel diploma van “Opleiding tot Ondernemingshoofd” voor het beroep van “Boekhouder”.Het diploma is erkend door Syntra Vlaanderen en BIBF en voldoet aan alle wettelijke bepalingen zoals gesteld in de wet van 22/4/1999 betreffende de beroepstitel en de uitoefening van het beroep.

Met de steun van