Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken. Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren. Deze opleiding stoomt koeltechnici klaar voor het officiële examen 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II' dat deze opfrissingscursus afsluit.
Wat en voor wie?

Voor wie

Technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeltechnische installaties (inclusief koeltransportinstallaties), zowel koeltechnisch personeel van bedrijven als zelfstandige koeltechnici.
Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma
Theorie koeltechniek en wetgeving
2 sessies
 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik.
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën.
 • Lekdichtheid: bepaling lekdichtheid en kennis van beproevingstechnieken, wetgeving inzake lekdetectie, kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen), kennis van risico's op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor...).
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek.


Koeltechnische handelingen
2 sessies

 • Onder druk brengen met inert gas Verifiëren van lekdichtheid.
 • Vacuümeren en controle.
 • Vullen van een installatie.
 • Wegen en noteren van gebruikte hoeveelheden.
 • In werking stellen, afregelen en controle, goede functionering.
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek.
 • Terugwinning van koelmiddelen, wegen en noteren van de afgetapte hoeveelheden, opnieuw vullen van dezelfde installatie met het afgetapte gas.
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelmiddelenverlies.


Braseren
2 sessies

 • Braseren en de aaneenhechting van de verschillende onderdelen: leidingen in koper (met koper, met staal, met messing) met afsluiters, expansieventielen…
 • Plooitechnieken van koper en staal, bevestiging- en isolatietechnieken.
 • Onder druk brengen met stikstof.
 • Verifiëren van de lekdichtheid.
 • Verifiëren van de brasering door ze door te zagen.


Examen
2 sessies

Het examen bestaat uit 2 theoretische proeven en 1 praktijkproef:

 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II - theoretisch gedeelte over koeltechniek
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II - theoretisch gedeelte over wetgeving
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II - praktische proef
Aanvullende info

Koeltechnische bedrijven met verschillende kandidaten kunnen opteren voor afzonderlijke les- en/of examensessies tijdens weekdagen. Vraag inlichtingen. De examensessies zijn telkens beperkt tot acht deelnemers. Opgelet: de inschrijvingskost voor een herexamen praktijk bedraagt € 300.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? Web: www.vormelek-formelec.be, tel. 02 476 16 76, e-mail: info@vormelek-formelec.be.

 

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn en werkzaam aan koeltechnische installaties.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in het examen ontvangt het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II' en het 'Bewijs van erkenning als koeltechnicus van categorie II'. Het is geldig voor onbepaalde duur, maar als gebruikseis geldt het vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen, af te leggen in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat.

Er bestaan vier categorieën certificaten, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan koelinstallaties met ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen.

 • categorie I: een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
   
 • categorie II: een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
   
 • categorie III: een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
   
 • categorie IV: een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Om erkend te kunnen worden als koeltechnicus van categorie II moet je tevens een retributie betalen aan SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN voor de start van het examen. Het juiste bedrag van deze retributie staat aangekondigd op de website van het Departement Omgeving: https://www.lne.be/retributies-erkenningen. SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN stort het bedrag van de retributie door naar het Departement Omgeving. Het certificaat zal pas uitgereikt worden indien ook de retributie betaald werd.

Met de steun van