Met deze opleiding leiden we je op tot een praktijkgerichte, zelfstandig werkende gezondheidscoach met een duidelijke visie op gezondheid en een brede waaier aan coachingstechnieken. Vanuit een Bio-psycho-sociaal-economich model wordt het menselijk Gedrag, Gedachte en Gevoel duidelijk gemaakt. De mens wordt benaderd vanuit een integrale visie waarbij lichaam, geest en omgeving als één geheel interageren. De gezondheidscoach is iemand die systematisch en doelgericht het veranderingsproces van de klant begeleidt met als doel een permanente gedragsverandering op vlak van gezondheid in diens leven te implementeren, en dit door het hanteren van de correcte beroepsattitude en coachingscompetenties.  De gezondheidscoach neemt wetenschappelijke onderbouwde en gefundeerde theoriën en filosofieën aan als uitgangsbasis bij het begeleiden van klanten.
De expertise van de gezondheidscoach is gericht op 2 domeinen
1.       Expertise op het vlak van Gezondheid in al zijn facetten
2.       Expertise in het domein van Coachingstechnieken en vaardigheden Je wordt opgeleid om zowel individueel als in groepsverband het coachingsproces professioneel te begeleiden en inhoud te geven.

Kernwoorden in deze opleiding zijn: 
1.    Lichamelijke gezondheid
2.    Psychische gezondheid
3.    Welzijn, welbevinden en welvaart
4.    Voeding 
5.    Sport, lichaamsbeweging en fitheid
6.    Stressmanagement en mindfulness
7.    Chronische ziekten en pijn 
8.    Rookgedrag en alcoholgebruik
9.    Slaaphygiëne
10.  Specifieke aandoeningen (diabetes, darmproblemen, glutenintolerantie…)
11.  Gespreksvaardigheden
12.  Coachingsvaardigheden
13.  Gedragsverandering  
14.  Coachen
Je rondt je opleiding af door de presentatie en toelichting van een uitgewerkt zelfgekozen project. Je opleiding is zonder meer de ideale basis voor verdere vakspecialisaties en /of een perfecte aanvulling bij een reeds bestaande activiteit in de gezondheids- en personenzorg.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot iedereen met een sterk persoonlijk engagement om zijn medemens te begeleiden in een doelgericht veranderingsproces. Je moet een ruime interesse hebben voor gezondheid en complementaire zorgverlening, een sterke motivatie uitstralen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag kunnen leggen om correct en diepgaand met mensen te werken. Je moet sociaal zijn, ruimdenkend en interesse hebben voor wetenschappelijke en bewezen theorieën en overtuigingen.
 
Ben je 18 jaar of word je 18 in het jaar dat de opleiding opstart? Je wil meer weten en begrijpen over het menselijk lichaam in al zijn aspecten? Je ambieert een job in het domein van complementaire gezondheidszorg en hulpverlening?

Dan is deze opleiding beslist wat jij nodig hebt!

Wat na de opleiding

Met het diploma van Gezondheidscoach op zak kan je verschillende richtingen uit:

- Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep vestigen als gezondheidscoach
- In een groepspraktijk samenwerken met kinesisten, diëtisten en andere gezondheidswerkers 
- Workshops aanbieden aan bedrijven en organisaties
- Les geven in scholen en opleidingscentra om je kennis en kunde te delen
- In dienstverband aan de slag gaan bij ziekteverzekeringsmaatschappijen en mutualiteiten
- Verder bijkomende opleidingen volgen zoals aromatherapie, massagetechnieken, NLP,... om je dienstverlening naar je klanten toe uit te breiden  

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma
DEZE OPLEIDING DUURT 1 JAAR: aanvang in september, einde in juni
 
EERSTE SEMESTER
 
1- Anatomie en fysiologie (60u)   
 • De cel en weefsels
 • Beenderstelsel
 • De grote beenderen kunnen benoemen, lokaliseren en beschrijven naar rol en functie
 • Spierstelsel
 • Rol van de spieren kunnen beschrijven
 • Hart en Bloedvaten
 • Het bloed: samenstelling en functie
 • Ademhalingsstelsel
 • Urinair stelsel
 • Hormonen en Endocrien stelsel
 • Voortplantingsstelsel
 • Spijsverteringsstelsel
 • Zenuwstelsel
 • Huid en zintuigen

2- Pathologie (40u)  
 • Stress in relatie tot chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie, burn-out
 • Interacties tussen diabetes, obesitas, depressie, kortere levensduur enz.
 • Arteriosclerose als een centraal gegeven in de epidemiologie van morbiditeit en mortaliteit in een welvaartsmaatschappij.
 • Risicofactoren tot hart- en bloedvatziekten, kanker, diabetes, overgewicht zoals hoge bloeddruk, roken, overgewicht,  ...
 • stress in de brede zin van bio-psycho-sociaal gegeven
 • cardiovasculaire, reumatologische, respiratoire aandoeningen, infectiemechanismen, en de psychiatrische ziektebeelden.

3- Psychologie (40u) 

 • Het domein van de psychologie kunnen plaatsen binnen de wetenschap in het algemeen.
 • Inzicht krijgen in de basisprincipes van de psychoanalyse
 • Inzicht hebben in de basisprincipes van de leerpsychologie
 • Een ervaringsgerichte kennismaking met mensbeelden , dieptepsychologie en humanistische psychologie
 
4- Psychopathologie (20u) 

Wegwijs in de psychopathologie met onder meer psychodiagnostiek, symptomatologie, overzicht van psychische stoornissen:
 • Psycho-organische stoornissen
 • Functionele psychotische syndromen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Eetstoornissen

Energetische stromingen en natuurlijke geneeswijzen 16u
Filosofie van het Oosters en het Westers denken , denken en bewustzijn : oorsprong en evolutie , grote religies en filosofieën , ziekte en gezondheid : een integrale benadering 
Open staan voor de ervaringswereld van anderen , doorleefd en grondig inzicht in de aard en de werking van mandalla's , geneesrituelen en chakra - voorstellingen , adem - aandacht , adempauze , bodyscan , energetische oefeningen , complementariteit van kwalitatieve en kwalitatieve wereldbeelden . Exploreren van de eigen lichamelijkheid, het lichaamsvoelen en beleven.

Voeding en gezondheid 44u
Relatie tussen voeding en gezondheid , het herkennen van de rol van voeding in de maatschappij , voorwaarden voor gezondheid , aanleren nieuw model van gezondheid , begrip gezonde voeding , basisvoeding , aanvullingen en supplementen , de standaardvoedingsschijf , de productgroepen , volwaardige en niet - volwaardige granen.

Algemene coachingsvaardigheden I 44u
Deskundig coachen : een verkenning , doelstellingen , werkwijze van een consult , verkennen van het probleem , gesprekvaardigheden en gevoelens , vragen stellen en concretiseren , gevoelens uitdrukken , actief luisteren , intake
Integratieve gezondheid I 48u
Focus op: Wat. - Informatie. (Kennis, inzicht + zelfexploratie.)
Wat is gezond(heid)? Wat betekent gezond (samen) leven, werken, in deze wereld in transitie? Informatie / formatie / transformatie. Je leert informatie opzoeken, filteren, verwerken. Wat is betrouwbare informatie, wat kan je doorgeven? Wat is dat, wel-zijn en welk is het verband met geluk, en gezond? De relatie tussen wel-zijn en gedrag. Gezonder ouder worden. En wat dien je te weten over on-welzijn, stress, ziek? Eten, bewegen, mentale veerkracht, en de rol van de context. Hoe krijg je die dingen in beeld en kan je ze integreren, kaderen, ('M'APPen') naar verandering toe. In relatie met de omgeving, wat kan er en wat niet (of minder)? Burn-out, chronisch moe of anders gaan eten, de mechanismen en verander-mogelijkheden ervan worden eigen gemaakt. Een integratieve gezondheid en welzijn kan ook niet meer anders dan geplaatst in een sociaal-ecologische context en dito aanpak. Informatie-verwerking wordt ingeoefend.


Toegepaste bewegingsleer 24u
Energieopname, energiebehoefte, lichaamsbeweging in relatie tot welbeïng, leefpatronen, beweegredenen, implementatie van lichaamsbeweging in het dagelijks leven

Projectinitiatie 4u
De sociale kaart , belangrijke hulpverleningskanalen in de reguliere hulpverlening , belangrijke alternatieve therapieën , de eigen sociale kaart , coaching van een cliënt


TWEEDE SEMESTER
 
Integratieve gezondheid II 40u 
Focus op Hoe. - Formatie, en Waarom. - Transformatie. (Vaardigheid + praktijk.)
Gezond-zijn, wel-zijn, hoe? Hoe doe je dat? Hoe doen mensen die gezond en tevreden oud worden? Je past je kennis en inzicht van deel I toe (en aan) op jezelf en op casussen en topics. De impakt van (en op) setting. En re-setting. Hoe kom je van stress af? En hoe kan je daar andere mensen bij begeleiden? Hoe in balans leven en werken, in een wereld in transitie, en hoe doe je dat ook zelf, als coach? Daartoe worden tools aangereikt die je zelf toepast en anderen leert toepassen. Je leert werken rond Burn-out, chronisch moe, slaapproblemen... Je doet ervaring op en leert je rol als coach verkennen via casuïstiek. En tenslotte, leer je integreren. Samenhang, de rol van zin, betekenis. Body en Mind, micro, meso, en macro. Zelfexploratie is daarbij onmisbaar, eigen lichaamsbewustzijn exploreren en inzicht verwerven in eigen gedrag en gewoonten. We werken met Ikigai, journaling, en verwante tools. Je zet je eigen (werk-) M'APP op.

Lichaamswerk 36u
Het ontstaan van yoga , massage, praktijkoefeningen, ademhalingsoefeningen

Algemene coachingsvaardigheden II 64u 
Casuïstiek, praktijksessies, supervisie, innerlijke weerstand

Projectbegeleiding 28u
Uitwerking eigen project

Sociale kaart 4u
Instanties om mee samen te werken in je eigen regio

Beroepsethiek en toegepaste bedrijfsvoering 8u
Deontologie in de praktijk , ethisch leren denken in de praktijk, kostprijsberekening, organisatie en beheer van een eigen zaak 

Coachen van groepen 32u
 
Basiskennis Bedrijfsbeheer 132u
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen inschrijven.

Voor deze opleiding zijn de generieke toelatingsvoorwaarden van kracht: 18 jaar zijn of 18 worden in het jaar dat de opleiding opstart.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

PRAKTIJK
Alle lessen gaan door op de SYNTRA campus. Er is geen bijkomende externe stage.

EXAMENS
Tijdens het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluaties geven je een zicht op uw reeds verworven kennis en competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het nederlands worden afgelegd.
Op het einde van het jaar wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis als Gezondheidscoach wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

GETUIGSCHRIFT
Alle examens worden afgenomen door de SYNTRA docent op de SYNTRA campus. Je moet dus NIET naar de middenjury in Brussel.
SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen een getuigschrift of diploma Gezondheidscoach uit, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het attest bedrijfsbeheer (noodzakelijk om zich te vestigen) maakt integraal deel uit van de opleiding.

Met de steun van