Wij zijn in de regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant een toonaangevende opleidingsorganisatie die erkend is door de Vlaamse Overheid. Met meer dan 100 vaste medewerkers en een gespecialiseerd netwerk van meer dan 900 docenten organiseren wij een brede waaier aan praktijkgerichte opleidingen.

Zowel particulieren, ondernemingen, overheidsbedrijven als openbare besturen kunnen bij ons terecht voor een kwalitatieve opleiding in één van onze 5 campussen in Aalst, Asse, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas of op locatie.

Wij pakken uit met de allernieuwste opleidingsvormen- en technieken zodat je de juiste kennis op de meest efficiënte manier verwerft.

Onze docenten zijn dan ook stuk voor stuk mensen uit de praktijk. Want van wie kun je een vak beter leren dan van iemand met ervaring in de sector? SYNTRA Midden-Vlaanderen

Een diploma met waarde.

Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en worden afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

SYNTRA Vlaanderen

Ons opleidingsnetwerk wordt erkend en gesubsidieerd door SYNTRA Vlaanderen, het Vlaams agentschap voor Ondernemersvorming. Deze Vlaamse overheidsinstelling stelt het leerprogramma samen en zorgt voor de kwaliteitsbewaking. SYNTRA Vlaanderen overkoepelt 5 opleidingscentra (SYNTRA Limburg, SYNTRA AB, SYNTRA Midden-Vlaanderen, SYNTRA Brussel en SYNTRA West) die samen 24 SYNTRA campussen in heel Vlaanderen aansturen. Dankzij deze regionale verspreiding is er dus altijd een campus bij jou in de buurt.

Wat doen we?

SYNTRA Midden-Vlaanderen geeft opleiding en training voor bedrijven en bedrijvige mensen, zodat zij meer en beter kunnen ondernemen.

Waar willen we als organisatie naar toe?

SYNTRA Midden-Vlaanderen wil voor de (huidige en toekomstige) ondernemers en hun medewerkers het expertisecentrum voor talent- en competentieontwikkeling zijn.

Waar hechten we als organisatie belang aan?

Bij SYNTRA Midden-Vlaanderen streven we er bovendien naar dat onze waarden en normen weerspiegeld worden in onze dagelijkse manier van werken. In het nemen van beslissingen en bij het uitvoeren van onze activiteiten hechten we veel belang aan onderstaande waarden:

  • respect voor de medemens
  • integriteit en eerlijkheid
  • positieve ingesteldheid 

Deze waarden verduidelijken waar we voor staan, typeren SYNTRA Midden-Vlaanderen als organisatie en geven richting aan ons gedrag.

De visie op opleiden in het SYNTRA-netwerk...

Het SYNTRA-netwerk verzekert en bevordert een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. 

De cursisten worden begeleid door een docent, die een professional is als leercoach en als competentiehouder in zijn vak. Het leerproces staat volledig in functie van de directe en concrete toepasbaarheid op de werkvloer, om beter te functioneren en te groeien in de concrete beroepsrealiteit. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de cursist, de docent en het SYNTRA-netwerk. Door geactualiseerde competentieontwikkeling worden kennis, kunde en houding, dankzij intensief praktijkleren, geïntegreerd tot krachtige competenties. In een activerende leeromgevingstimuleren en motiveren we onze klant/onze cursisten uitdrukkelijk voor ondernemerschap en voor ondernemingszin.

We bieden zowel aanbod- als vraaggerichte opleidingen op maat van de klant. Bij het vastleggen van elk leertraject gaan we uit van de leervraag van de klant/de cursist en de best passende leervormen. We doen dit met respect en waardering voor de eigenheid van alle belanghebbenden. Het consequent meten van de doelmatigheid resulteert in voortdurende verbeteringen ten gunste van de klant, het opleidingsgebeuren en het SYNTRA-netwerk. 

Zo is het SYNTRA-netwerk een duurzame partner in het streven naar meer en beter ondernemen in Vlaanderen.

Kwaliteitsbeleid

Zoals alle moderne organisaties en opleidingscentra, voert SYNTRA Midden-Vlaanderen een integraal kwaliteitsbeleid. Ons kwaliteitsbeleid is gestoeld op het EFQM-model, waarbij EFQM staat voor ‘European Foundation for Quality Management’. 

Met het EFQM-Excellence model willen we streven om continu de kwaliteit op alle vlakken te verbeteren en ook te meten. Tevreden klanten (cursisten, lesgevers, medewerkers) zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Het is ook in het kader van dit kwaliteitsbeleid dat SYNTRA Midden-Vlaanderen regelmatig een externe audit ondergaat om ons kwaliteitsbeleid te evalueren.


Op 21 maart 2013 gebeurde een kwaliteitsaudit bij SYNTRA Midden-Vlaanderen door een externe auditor van het ESF-Agentschap Vlaanderen. E.S.F. staat voor “Europees Sociaal Fonds”. Net als de vorige ESF-audit in 2010 verliep deze audit bijzonder vlot. De audit was specifiek gericht op de kwaliteitsverbeteringen van de afgelopen 3 jaar. SYNTRA Midden-Vlaanderen is opnieuw voor 3 jaar de verdiende drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat SYNTRA Midden-Vlaanderen voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen. Voor vragen i.v.m. ons kwaliteitsstreven, kan je terecht bij de kwaliteitscoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen: Wim Blommaert - Telefoon: 03 760 08 48 - E-mail: wim [dot] blommaert [at] syntra-mvl [dot] be

Cursistenbevraging
Om een idee te krijgen over hoe het is gesteld met de tevredenheid van onze cursisten organiseren we op vraag van ons Agentschap SYNTRA Vlaanderen een cursistenbevraging. Zij zijn immers onze klanten. De vragen handelen zowel over de infrastructuur, onze dienstverlening als het functioneren van de lesgever. Wij gebruiken deze gegevens als indicatie (naar onze lesgevers, campussen, medewerkers,…) om onze kwaliteitswerking bij te sturen. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat er af en toe iets misloopt. Je zou ons enorm kunnen helpen door ons hiervan op de hoogte te stellen via de onthaalmedewerker.

Klachten
Zit het probleem dieper, ben je niet tevreden over de cursus of voel je je op een of andere wijze benadeeld, dan kan je een klachtenprocedure opstarten. Indien je klacht over een examenuitslag handelt, dan moet je jouw klacht uiten bij SYNTRA Vlaanderen (decentrale dienst Gent). 
Meer info over onze klachtenprocedure vind je hier.

ESF-projecten

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken. Ondersteund met Europese en Vlaamse middelen lopen binnen SYNTRA Midden Vlaanderen momenteel de volgende ESF-projecten:

CCV-project

Eind 2012 keurde het ESF-agentschap in het kader van de oproep Innovatie het project ‘4218: het CCV-model’ goed. CCV betekent voluit Contextueel Competentie Verwerving(smodel). Het staat voor een methodiek van competentiegericht opleiden, waarbij de beroepscompetenties aan de hand van taken uit de reële beroepspraktijk al doende verworven worden. SYNTRA Midden-Vlaanderen beoogt met dit project experimenteel aan te tonen hoe een opleiding beter afgestemd kan worden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Concreet zal de opleiding Gespecialiseerd Voetverzorger de komende twee jaren georganiseerd worden volgens deze methodiek.

Lees hier de eerste nieuwsbrief
Lees hier de tweede nieuwsbrief
Lees hier de derde nieuwsbrief
Lees hier de vierde nieuwsbrief
Lees hier de vijfde nieuwsbrief 

Meer info is te krijgen via: bert [dot] van [dot] cauteren [at] syntra-mvl [dot] be

IDIALO

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook voor de opleidingswereld bestaan er allerlei toepassingen die het leren rijker en interactiever kunnen maken. Het IDIALO-project (Inzet van Digitale en InterActieve Leermiddelen in de Ondernemerschapstrajecten) zoekt naar oplossingen om docenten nieuwe digitale leermiddelen te laten ontdekken en gebruiken voor hun les. Concreet wordt er gewerkt met een draaiboek bestaande uit methodieken en materialen die de ICT-competenties van docenten moeten aanscherpen. Dit draaiboek is bedoeld voor instructeurs die ‘freelance’ docenten begeleiden. Het kan ook aangepast worden aan de vereisten van andere organisaties, zodat niet alleen de ICT-competenties van SYNTRA-docenten kunnen worden versterkt. Meer info is te krijgen via: bert [dot] van [dot] cauteren [at] syntra-mvl [dot] be

MICOON

Op 1 november 2015 keurde het ESF-agentschap in het kader van de oproep Innovatieve projecten Duaal Leren het MICOON-project 6096 goed. MICOON staat voor Methodiek en Instrumentarium voor de Competentieopvolging Online. Het project omvat dan ook 2 onderdelen: het ontwikkelen van een begeleidingsmethodiek die afgestemd is op het Duaal Leren, en het ontwikkelen van een online-instrument dat het mogelijk maakt de competentieverwerving van de cursist in een duaal leertraject te volgen en bij te sturen. Het MICOON-project, waarvan SYNTRA Midden-Vlaanderen de promotor is, heeft een looptijd tot 30 april 2017. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met SYNTRA West, SYNTRA Antwerpen-Vlaams Brabant, SYNTRA Brussel, het Centrum voor Leren en Werken Oscar Romero in Dendermonde, het Centrum voor Leren en Werken VTS in Sint-Niklaas en Volta, de koepelorganisatie uit de elektrotechnische sector. De opleidingen waarin het project uitgerold wordt, omvatten hetzij de beroepskwalificatie van Elektrotechnisch Installateur, hetzij het BK Elektrotechnicus.

Lees hier de eerste nieuwsbrief
Lees hier de tweede nieuwsbrief

Meer info is te krijgen via: bert [dot] van [dot] cauteren [at] syntra-mvl [dot] be

Leercoaching

Dankzij het Taal en Leercoaching-project kan iedereen die bij SYNTRA Midden-Vlaanderen les volgt, een beroep doen op begeleiding en ondersteuning van een leercoach. Meer info is te krijgen via: leercoach [at] syntra-mvl [dot] be

Maak werk van je zaak

Samen met VDAB en ESF hebben we de handen in elkaar geslaan om werkzoekenden te helpen bij de opstart van hun eigen zaak. Klik hier voor meer info.