Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken. Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren. Deze opleiding stoomt niet-koeltechnici klaar voor het officiële examen 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I' dat deze cursus afsluit.
 
Ben je koeltechnieker, dan kan je de opleiding 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I, voorbereiding en examen voor koeltechniekers' volgen: https://www.nxt-pro.be/opleiding/certificaat-van-bekwaamheid-in-de-koeltechniek-categorie-i-voorbereiding-en-examen-voor-0
Wat en voor wie?

Voor wie

Technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeltechnische installaties (inclusief koeltransportinstallaties), zowel personeel als zelfstandige airco/WP.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
21 oktober 2021Aalst2117,50 Euro
Dag12 januari 2022Aalst1694 Euro
Dag13 januari 2022Aalst2117,50 Euro
Dag09 maart 2022Aalst1694 Euro
Dag10 maart 2022Aalst2117,50 Euro
Dag12 mei 2022Aalst2117,50 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
Theorie koeltechniek en wetgeving
2 sessies
 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik.
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën.
 • Lekdichtheid: bepaling lekdichtheid en kennis van beproevingstechnieken, wetgeving inzake lekdetectie, kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen), kennis van risico's op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor...).
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek.


Koeltechnische handelingen
4 sessies

 • Onder druk brengen met inert gas Verifiëren van lekdichtheid.
 • Vacuümeren en controle.
 • Vullen van een installatie.
 • Wegen en noteren van gebruikte hoeveelheden.
 • In werking stellen, afregelen en controle, goede functionering.
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek.
 • Terugwinning van koelmiddelen, wegen en noteren van de afgetapte hoeveelheden, opnieuw vullen van dezelfde installatie met het afgetapte gas.
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelmiddelenverlies.


Braseren
4 sessies

 • Braseren en de aaneenhechting van de verschillende onderdelen: leidingen in koper (met koper, met staal, met messing) met afsluiters, expansieventielen…
 • Plooitechnieken van koper en staal, bevestiging- en isolatietechnieken.
 • Onder druk brengen met stikstof.
 • Verifiëren van de lekdichtheid.
 • Verifiëren van de brasering door ze door te zagen.


Examen
2 sessies

Het examen bestaat uit 2 theoretische proeven en 1 praktijkproef:

 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I - theoretisch gedeelte over koeltechniek
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I - theoretisch gedeelte over wetgeving
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I - praktische proef
Aanvullende info

Goed om weten:

Theoretische examen voorbereiden kan via volgende link: https://omgeving.vlaanderen.be/examens-koeltechniek

Koeltechnische bedrijven met verschillende kandidaten kunnen opteren voor afzonderlijke les- en/of examensessies tijdens weekdagen. Vraag inlichtingen. De examensessies zijn telkens beperkt tot acht deelnemers. Opgelet: de inschrijvingskost voor een herexamen praktijk bedraagt € 300.

Retributie: vanaf 2020 niet meer 5-jaarlijks, maar jaarlijkse inning.  De inning van de retributie gebeurt door de overheid: het Departement Omgeving bezorgt elk jaar een brief met het overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan het Vlaams Departement Omgeving worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn en werkzaam aan airco/WP

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in het examen ontvangt het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I' en het 'Bewijs van erkenning als koeltechnicus van categorie I'. Het is geldig voor onbepaalde duur, maar als gebruikseis geldt het vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen, af te leggen in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat.

Er bestaan vier categorieën certificaten, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan koelinstallaties met ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen.

 • categorie I: een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
   
 • categorie II: een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
   
 • categorie III: een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
   
 • categorie IV: een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Voor technici die werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, buitendienststelling, terugwinning of lekkagecontrole van apparatuur van 5 ton CO2-equivalent of meer) uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, geldt een erkenningsverplichting vanaf 1 juli 2017. Een persoon die over een erkenning als koeltechnicus beschikt, mag deze werkzaamheden uitvoeren, zonder bijkomend examen.

Met de steun van