Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken. Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren. Deze opleiding stoomt koeltechnici klaar voor het officiële examen 'Certificaat in de koeltechniek categorie IV' dat deze opfrissingscursus afsluit.
Waar en wanneer?
Programma

Lekdichtheidcontrole (2 sessies)

Theoretisch onderdeel koeltechniek

 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik.
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën.
 • Lekdichtheid: bepaling lekdichtheid en kennis van beproevingstechnieken, wetgeving inzake lekdetectie, kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen), kennis van risico's op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor, ...).
 • Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek
 • Relevante milieuwetgeving: elementaire kennis van protocols Montreal, Kyoto, ARAB-wetgeving, HACCP-wetgeving, federale en gewestelijke wetgeving.
 • Fundamentele kennis: EU-verordening 2037/2000 betreffende ozonafbrekende stoffen, EU-verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.

Lekdichtheidscontrole - praktisch

 • Technieken voor lekdichtheidscontrole
 • Hoe meten?
 • Invloed koelmiddel op selectie detectiemethode
 • Calibratie van lekdetectietoestellen

Examen certificaat in de koeltechniek categorie IV (1 sessie)

Aanvullende info

Koeltechnische bedrijven met verschillende kandidaten kunnen opteren voor afzonderlijke les- en/of examensessies tijdens weekdagen. Vraag inlichtingen. De examensessies zijn telkens beperkt tot acht deelnemers. Opgelet: de inschrijvingskost voor een herexamen praktijk bedraagt € 150.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten?  www.vormelek-formelec.be, tel 02 476 16 76, info@vormelek-formelec.be.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn en werkzaam aan koeltechnische installaties.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in het examen ontvangt het 'Certificaat in de koeltechniek categorie IV'. De dienst Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap reikt dit certificaat uit. Het certificaat is vijf jaar geldig en wordt automatisch verlengd voor vijf jaar indien je in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat slaagt voor een actualisatie-examen.

Er bestaan vier categorieën certificaten, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan koelinstallaties met ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen.

 • categorie I: een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
   
 • categorie II: een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
   
 • categorie III: een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
   
 • categorie IV: een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Sinds 4 juli 2011 moeten alle koeltechnische bedrijven en hun techniekers beschikken over een definitief certificaat.

Met de steun van