Impact corona op de Leertijd & Duaal leren

Beste leerling, ouder/wettelijk vertegenwoordiger, werkgever

Sedert 13 maart 2020 werd n.a.v. de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ons schooljaar danig door mekaar geschud. We dienden in snel tempo over te schakelen naar afstandslessen en voor velen werd de opleiding op de werkplek geschorst. Vanaf 18 mei echter kunnen de lessen, onder strikte voorwaarden, weer plaatsvinden op onze campussen. Om een faire evaluatie te garanderen en een maximale leerwinst voor onze leerlingen te kunnen boeken, vergt dit echter een aanpassing van het centrumreglement. Onderstaand geven we u graag te kennen hoe het vervolg van het schooljaar er zal uitzien en welke wijzigingen dit met zich mee brengt. Deze wijzigingen komen bovenop de richtlijnen om terug veilig les te volgen op de campus.

 

Aanpassing titel 12. Aanwezigheid in de lessen

Indien je omwille van de coronamaatregelen geen (online) lessen kan volgen, geldt dit als een wettige afwezigheid. Deze zullen aldus ook zo geregistreerd worden. Je verwittigt steeds de campus indien je niet aanwezig kan zijn. 

Aanpassing titel 15. Uurregeling van de lessen en regeling van de pauzes

De strikte preventiemaatregelen die we als SYNTRA Midden-Vlaanderen moeten nemen, kunnen er voor zorgen dat de uurregeling van de lessen en de regeling van de pauzes anders kunnen verlopen dan vooropgesteld in het reglement. Elke leerling krijgt afzonderlijk, of per klasgroep, van de Leertijdverantwoordelijke een aangepast uurrooster indien het originele uurrooster wijzigt.

We herhalen hier nogmaals dat het verlaten van de campus tijdens de pauzes absoluut verboden is.

Aanpassing titel 16. Kalender van de lesweken

SYNTRA Midden-Vlaanderen heeft ingevolge van de coronamaatregelen de kalender van de lesweken moeten aanpassen. Omdat voor elke leerling de kalender anders opgemaakt kan worden, deelt je Leertijdverantwoordelijke je je persoonlijke kalender mee. 

Aanpassing titel 23. Evaluatie en deliberatie

Algemene Vorming wordt permanent geëvalueerd. De evaluatie voor Beroepsgerichte Vorming gebeurt op basis van permanente evaluatie en een verkorte praktische proef in het centrum. De originele praktijkproef komt te vervallen. Het is de delibererende klassenraad die op het einde van het schooljaar een beslissing over slagen of niet-slagen zal nemen. Daar waar wenselijk kunnen er nog steeds vakantietaken opgegeven worden. 

Aanpassing titel 23.5 Kennisgeven van de resultaten en studiebewijzen

De uitreiking van de rapporten zal dit schooljaar later plaatsvinden. In de eerste week van juli mag er een rapport verwacht worden. 

Aanpassing titel 24. Orde- en tuchtreglement

De orde- en tuchtmaatregelen worden door SYNTRA Midden-Vlaanderen verscherpt. Indien de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus herhaaldelijk of met kwaad opzet overtreden worden, heeft SYNTRA Midden-Vlaanderen het recht je meteen de toegang tot de campus te ontzeggen. Dit geldt zowel in als rondom de gebouwen van SYNTRA Midden-Vlaanderen. 

Addendum Richtlijnen online lessen 

De auteursrechtenwetgeving en de GDPR (privacywetgeving) blijven van toepassing bij online lessen. Daarom is het de leerling uitdrukkelijk verboden online lessen op te nemen en te verspreiden, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord (per mail) van leraar en SYNTRA Midden-Vlaanderen. 

Mits voorafgaand akkoord (zie boven), mag de leerling opnames maken van de online les (al dan niet met de leraar in beeld), doch uitdrukkelijk uitsluitend voor eigen gebruik. De beelden, in welke vorm ook, mogen niet verspreid worden, doorgegeven aan derden, en dienen na afloop van het schooljaar (uiterlijk op 31/08/2020) door de leerling op elke drager te worden vernietigd.

Bij online lessen komt enkel de leraar in beeld, geen leerlingen. De leraar geeft duidelijk aan wanneer de video- of geluidsopname gestart wordt en dat als de leerlingen vragen stellen hun stemmen mee op de opnames zullen staan. Wie dit niet wenst, krijgt de kans om vragen te stellen na de les en dus na de opnamen. Zo krijgt elke leerling voldoende mogelijkheid om vragen te stellen met de vrijheid om niet op de opname te staan.

 

Bedankt voor jullie inzet en begrip, 

Directie SYNTRA Midden-Vlaanderen Groep

Dit bericht gaat over: corona
Dit bericht werd aangemaakt op 26 mei 2020.

Met de steun van