Privacygerelateerde inhoud

De gegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Syntra Midden-Vlaanderen vzw met adres Hogekouter 1 -  9100 Sint-Niklaas in het kader van het organiseren van opleidingen en trainingen voor bedrijven en bedrijvige mensen zodat zij meer en beter kunnen ondernemen en / of door Skilled By bvba (NXT-PRO) met dezelfde maatschappelijke zetel als Syntra Midden-Vlaanderen vzw in het kader van de organisatie van opleidingen. Skilled By bvba (NXT-PRO) is gegroeid uit de B2B-afdeling van Syntra Midden-Vlaanderen en we delen hetzelfde administratief pakket.

Overeenkomstig de Privacyreglementering heeft u recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering.

Voor nadere informatie kan u terecht bij onze informatieveiligheidsconsulent : wim [dot] blommaert [at] syntra-mvl [dot] be (subject: Privacy%20Pagina) .

Overdracht van persoonsgegevens
Kom te weten welke gegevens er over jou worden doorgegeven naar officiële instanties.

Gedragscode
Lees onze gedragscode die betrekking heeft op de opleidingen die onder tendering van SYNTRA Vlaanderen vallen.

Micoon
Lees onze privacy gerelateerde zaken m.b.t. onze Micoon tool.

 

Overdracht van persoonsgegevens

Aangezien zowel Vlaanderen (via Syntra Vlaanderen) als Europa (via ESF-agentschap) als andere officiële instanties het volgen van opleiding ondersteunt voor bedrijven en werknemers in bedrijven, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan deze (overheids)instanties omwille van administratieve redenen.
Gelieve hieronder het overzicht te bekomen van de overdrachten:

 

OpleidingGegevens die worden overgedragenNaar welke instantieDoel van de overdracht
Korlopende beroepsopleidingen, met uitzondering van taal, informatica en managementopleidingenRijksregister, naam & voornaam, geslacht, adres, startdatum opleiding, studieniveau, ESF-projectnummerVDAB“De hier opgeladen persoonsgegevens worden door SYNTRA MVL, het ESF-Agentschap en de VDAB gebruikt om de tewerkstellingsmogelijkheden van de deelnemers te bevorderen en het subsidiedossier te beheren. Met het oog op een zo snel en correct mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel.
De deelnemer beschikt over het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. In geval van verdere toelichting kunt u informatie verkrijgen bij uw projectbeheerder op het ESF-Agentschap of bij de VDAB.”
 GI, GII, onderhoud stookolietanks  en hernieuwingenNaam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM-nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleidingVlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen.
Energiedeskundige type A, type CNaam & voornaam, rijksregisternummer, datum getuigschrift, geslacht, opleidingsinstelling en type opleidingVlaams Energie Agentschap (VEA)In het kader van de centrale examenregeling.
Preventieadviseur niveau 2Naam & voornaam, adres, telefoon, mailadres, geboortedatum en -plaats, punten op examen en eindwerk, totaal resultaat en titel eindwerk FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal OverlegIn het kader van de officiële erkenning van het opleidingsinstelling door de overheid worden deze gegevens opgenomen in het gevraagde jaarverslag. 
BeroepsopleidingenIndien u dit heeft opgegeven bij uw inschrijving: rijksregisternummer, naam, geboortedatum en-plaats, geslacht, adres, nationaliteit, thuistaal, hoofdberoep, of zelfstandige wil worden, of u bedrijfsbeheer behaalde, of u reeds beroepskennis heeft, of u een buitenlands diploma heeft, wat uw hoogste opleidingsniveau is, uw sociaal statuut, contactgegevens, uw bedrijf, uw inschrijvingsdatum, uw uitschrijvingsdatum, in geval van een leercontract : stage_overeenkomst  + leersecretaris_code + contract_nummer, of u de opleiding in eigen naam volgt, of u betaald heeft met opleidingscheques, of u educatief verlof heeft aangevraagd, uw motivatie voor het beroep, uw aanwezigheden in de lessen en uw behaalde punten.SYNTRA VlaanderenIn het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften.
Opleidingen in de bouwsector met uitzondering van leertijd en voltijdse dagopleiding.
De opleidingen Basiselektriciteit, Elektrotechnisch installateur, Koeltechnisch installateur, Koelmonteur, Installateur airco en warmtepompen, Certificaat in de koeltechniek categorie I, II, III, IV en Actualisatie-examen certificaat in de koeltechniek.

Naam, geboortedatum, statuut en woonplaats van de cursist. 
Bedrijfsnaam - gemeente en BTW-nummer van het bedrijf waar de cursist is tewerkgesteld (indien ingevuld door cursist en het bedrijf de inschrijving heeft betaald). 
De door de cursist gevolgde cursus met volgende info m.b.t. deze cursus: cursusnaam, start- en einddatum, aantal cursusuren, welk dagdeel er les was (dag/avond/zaterdag) en de campus waar de cursus plaatsvond.

FVB - Fonds voor de vakopleiding in de bouwnijverheidIn het kader van het informeren van de cursist en eventueel het bedrijf (mits toestemming van de cursist) door het FVB m.b.t. het bekomen van een premie voor het volgen van opleiding.
Leertijdopleiding "VCA"Naam leerling, rijksregisternummer, adresgegevens, e-mailadresRegionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-VlaanderenAfname examen VCA in het examencentrum van RTC
Leertijdopleiding "Pakket extra elektriciteit garageopleidingen"Naam leerling + patroon, rijksregisternummer, adresgegevens, e-mailadresEDUCAMGegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname)
Alle leertijdopleidingenGeboortedatum, eventueel contactgegevens leerling of contactgegevens oudersCLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)CLB heeft deze gegevens nodig om het digitaal leerlingendossier (Onderwijs) te kunnen bekijken
Basisopleidingen en bijscholingen inbraakbeveiligingNaam, adres, geboortedatum, gevolgde opleiding, inschrijvingsgeld, begin- en einddatum cursusFOD Binnenlandse ZakenJaarlijkse eindafrekening in het kader van de te betalen retributie aan de overheid
 Initiator Fitness, Instructeur B fitness Naam, adres, rijksregisternummer, e-mail, GSM-nummer BLOSO, VTS = Vlaamse Trainersschool Opmaken attesten, registratie in VOTAS
PrivédetectivePersoonsgegevens, resultatenFOD Binnenlandse ZakenVergunning Privédetective
Reisleider EuropaPersoonsgegevensFBAAOpname in reisleiderspool
GidsPersoonsgegevensToerisme VlaanderenOpname in gidsenpool
Nascholingen vakbekwaamheidNaam, rijksregisternummer, facultatief adres en taalFOD MobiliteitOpname in database van de FOD Mobiliteit voor uitreiking van het attest
Leertijdopleiding “Rijbewijs op school”Naam, geboortedatum, geslacht, klas en richting, gebruikersnaam en wachtwoord voor oefenplatformVlaamse Stichting VerkeerskundeSubsidiëring van de kosten en mogelijkheid tot oefenen op oefenplatform
Leertijdopleiding “Rijbewijs op school”Naam, adres, rijksregisternummer, jaar opleiding, onderwijstypeSBAT NVDeelname aan het officiële theoretische examen 
Opleiding "Wetgeving Brussel/Wallonië voor erkende installateurs Vlaanderen"Naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM-nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleidingBIM – Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel en AWAC – Agence Wallonne de l’Air et du ClimatIn het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen
LeertijdopleidingenBeoordeling gedragscompetenties en beroepsspecifieke competentiesBedrijf waar de leerling werktDe mentor / ondernemershoofd-opleider van het bedrijf waar de leerling werkt, dient de leerling te beoordelen.

 

Gedragscode 

SYNTRA Midden-Vlaanderen vzw:

 1. verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
  • de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  • het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen”;
  • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie;
  • het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex;
 2. leidt de toevertrouwde cursisten effectief en kwalitatief op conform de bepalingen van de opdracht en zet hiervoor enkel (voldoende) gekwalificeerd personeel (lesgevers of opleiders) in;
 3. bewaart steeds een professionele afstand tot de cursisten. In geen geval wordt verder doorgedrongen in hun persoonlijke levenssfeer dan noodzakelijk is voor het slagen van de opdracht, of ten behoeve van de informatie door SYNTRA Vlaanderen opgevraagd. De cursisten hebben bovendien te allen tijde op een voor hen begrijpelijke manier inzagerecht in de gegevens die tijdens de opdracht over hen worden verzameld;
 4. zal voormelde persoonlijke gegevens slechts bijhouden zolang dit nodig is voor de opdracht, en deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die omschreven in de opdracht. Na afloop van de opdracht blijft de geheimhoudingsplicht te allen tijde bestaan;
 5. zal geen contacten leggen met derden om informatie te bekomen over een cursist zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze cursist. De cursist kan deze toestemming bovendien pas geven nadat het voor hem duidelijk is waarom dat contact met derden wordt gelegd en wat ervan wordt verwacht;
 6. engageert zich om tijdig, correct, volledig en objectief alle informatie te verstrekken die de cursisten nodig hebben, en licht hen ook op voorhand in over het bestaande klachtenreglement en/of -procedure;
 7. benadert elke cursist met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. De gemandateerde past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.;
 8. verbindt er zich toe in al zijn activiteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving, tenzij het gebruik van een andere taal eigen is aan of opgelegd wordt door de opdracht.

 

Micoon

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking : SYNTRA Midden-Vlaanderen vzw, nachtegaalstraat 8W 1, 9240 Zele
 2. Doel van verwerking : het opvolgen (proces en product) van de competentieverwerving van lerenden (cursisten, werkzoekenden, leerlingen)
 3. Er worden geen persoonsgegevens aan derden bezorgd.
 4. Hoe lang we de persoonsgegevens bij houden : de opleidingsorganisatie bepaalt dit zelf rekening houdende met de privacywetgeving. In elk geval mag de opleidingsorganisatie maar zolang persoonsgegevens bijhouden als nodig is voor het doel.
  SYNTRA Midden-Vlaanderen raadt aan om de gegevens 3 maanden na het afronden van de opleiding / cursus te verwijderen.
  Voor de eigen cursisten zal SYNTRA Midden-Vlaanderen in elk geval de cursistgegevens 3 maanden na het afronden van de opleiding/cursus verwijderen.
  De beheerder van de opleidingsorganisatie zorgt voor het verwijderen van de verouderde gegevens.
 5. Er is recht op inzage en correctie van de gegevens voor wat betreft degene die de score heeft ingegeven. Een cursist kan uiteraard geen score van een leraar of leerbedrijf aanpassen.
 6. De gegevens wordt gestockeerd bij Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent.

 

Met de steun van